Hosting


Linux cloud hosting

Free trial linux

0

  • 100 MB dung lượng
  • 5 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • 1 tháng dùng thử
Đăng ký

Basic linux

1,000,000

  • 1 GB dung lượng
  • 40 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Advance linux

1,500,000

  • 2 GB dung lượng
  • 80 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Premium linux

2,400,000

  • 4 GB dung lượng
  • 160 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Windows cloud hosting

Free trial windows

0

  • 100 MB dung lượng
  • 5 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • 1 tháng dùng thử
Đăng ký

Basic windows

1,000,000

  • 1 GB dung lượng
  • 40 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Advance windows

1,500,000

  • 2 GB dung lượng
  • 80 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Premium windows

2,400,000

  • 4 GB dung lượng
  • 160 GB băng thông
  • 1 tên miền chính
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller cloud hosting

Reseller - A

5,028,000

  • 5GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller - B

7,068,000

  • 10GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller - C

10,068,000

  • 20GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller - D

15,120,000

  • 40GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Unlimited cloud hosting

Unlimited linux

3,200,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • 1 tên miền chính
  • Không giới hạn dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tài nguyên
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Unlimited windows

3,200,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • 1 tên miền chính
  • Không giới hạn dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tài nguyên
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký