Tên miền


Tên miền quốc tế

.com

300,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 300.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 300.000 đ
Đăng ký

.net

310,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 310.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 310.000 đ
Đăng ký

.org

340,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 340.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 340.000 đ
Đăng ký

.top

250,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 250.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 250.000 đ
Đăng ký

Tên miền Việt Nam

.vn

750,000

  • Phí khởi tạo: 280.000 đ
  • Phí duy trì: 470.000 đ
Đăng ký

.com.vn

630,000

  • Phí khởi tạo: 290.000 đ
  • Phí duy trì: 340.000 đ
Đăng ký

.name.vn

75,000

  • Phí khởi tạo: 30.000 đ
  • Phí duy trì: 45.000 đ
Đăng ký

.edu.vn

37,000

  • Phí khởi tạo: 160.000 đ
  • Phí duy trì: 190.000 đ
Đăng ký

.net.vn | .biz.vn

630,000

  • Phí khởi tạo: 290.000 đ
  • Phí duy trì: 340.000 đ
Đăng ký

.org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn

400,000

  • Phí khởi tạo: 200.000 đ
  • Phí duy trì: 200.000 đ
Đăng ký