Tên miền quốc tế


Tên miền quốc tế

.com

300,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 300.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 300.000 đ
Đăng ký

.net

310,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 310.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 310.000 đ
Đăng ký

.org

340,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 340.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 340.000 đ
Đăng ký

.top

250,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí đăng ký: 250.000 đ
  • Phí duy trì/năm: 250.000 đ
Đăng ký