Unlimited cloud hosting


Unlimited cloud hosting

Unlimited linux

3,200,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • 1 tên miền chính
  • Không giới hạn dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tài nguyên
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Unlimited windows

3,200,000

  • Miễn phí khởi tạo
  • 1 tên miền chính
  • Không giới hạn dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tài nguyên
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký